მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატის თემა ქართულ ჰიმნოგრაფიასა და საისტორიო მწერლობაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
There are two versions about bringing the divine icon of Christ to Georgia in the Georgian holy writings of the 12th-13th cc., especially in hymnography. According to one version, this type, prototype for famous Georgian icon Anchis-khati, was brought to Georgia from Hieropolis by St. Andrew. This is what Ioane Ancheli claims in his “Hymns of Anchis-khati”. According to the second version, the divine icon of Christ, Keramion, kept in Martkhopi monastery and known as miraculous icon of Christ from Martkhopi, was brought to Georgia by St. Anton Martmkopeli in the 6th c. This version is stressed in the hymns of Arsen Bulmaisimisdze and Saba Syncellos. The same version is known from the sinaxar version of “Life of St. Anton Martmkopeli”. In the 30s of the 13th c. Cathalicos of Georgia Arsen Bulmaisimisdze and archbishop Saba Syncellos, on plead of the brothers Abuser and Vardan Abuserisdzes, created hymns dedicated to the divine icon of Christ, clay-work brought to Georgia from Syria by Anton Martmkopeli
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/160-shromebi-7.html
Keywords
ჰიმნოგრაფია, ხატები, ანტონ მარტყმყოფელი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013, გვ. 129-139 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, VII, Tbilisi, 2013, pp. 129-139
Collections