ქართული დამწერლობა ჩრდილოეთ კავკასიაში – ლინგვოკულტუროლოგიური საფუძვლები. GEORGIAN SCRIPT IN THE NORTH CAUCASUS LINGUOCULTURAL BASICS

Abstract
The report discusses the “monuments of Georgian tangible and intangible culture in the North Caucasus, in particular: epigraphy, inscriptions, Georgian ethnotoponymy. An attempt is made to explain the historical, political, cultural and social reasons for the existence of Georgian material and spiritual cultural monuments in the North Caucasus; Not only the monuments of Georgian Christian culture are confirmed in the North Caucasus, but also other types of cultural heritage of Georgian culture. Georgia has historically been a cultural, political and educational center in the Caucasus region. Communication routes of the Caucasus countries passed through Georgia. Georgia’s geopolitical and geoeconomic function in the Caucasus region determined the meeting of Georgian culture with the culture of other Caucasian peoples and defined Georgia’s special role in these relations. All this was also conditioned by the fact that the state of Georgia was one of the (if not the only) advanced states in the Caucasus in a particular historical period. The report presents Georgian epigraphic monuments and Georgian texts written in Georgian script, preserved in the North Caucasus, as well as „Khundzuri“ (Avar language) and other North Caucasian texts written in Georgian script. About the Georgian inscriptions preserved in Dagestan we find A. Berge, Lavrov, Arn. Chikobava, T. Gudava, d. Scientifi c studies by Ataev and other linguists and archaeologists. We distinguish two main periods of Georgian-North Caucasian cultural relations: 1. V-X, 2. XI-XV centuries. Especially in the second period, a new active phase of missionary activity from Georgia begins. The Georgian Orthodox Church strives to spread Christianity, followed by the construction of Christian temples in the region. At the same time, the Georgian alphabet began to spread and the Georgian language was used in worship. In this regard, it is very important to spread the texts in Georgian script, both in Asomtavruli and Nuskhakhutsuri, in mountainous Dagestan and other regions of the North Caucasus. Georgian linguistic-cultural monuments in the North Caucasus are a documentary proof that in the Middle Ages not only the Georgian language played the role of lingua franca in the North Caucasus, but also the Georgian script was used as a basis for writing in the North Caucasian languages. These processes were interrupted by subsequent Mongol invasions and the expansion of other invaders. Georgian alphabet system, as noted by P. Uslar is most suitable for the phonemic system of North Caucasian languages. The report presents new empirical material on Georgian epigraphy in the North Caucasus.
Description
Keywords
ქართული დამწერლობა, ჩრდილოეთ კავკასია, ლინგვოკულტუროლოგია, Georgian script, North Caucasus, linguoculturology
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 31-34 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 31-34