წმ. მარკოზ მახარებლის წირვის იტალიური თარგმანის ტერმინოლოგიური კვლევა

Abstract
The Liturgy of St. Mark the Evangelist is an ancient Alexandrian service which was widespread in the first centuries of the spread of Christianity outside of Egypt. It is known that the Holy Apostle introduced the rule of this worship in Greek to the people of Alexandria, although it was soon translated into many languages. Noteworthy are the modern European translations of the Liturgy of St. Mark the Evangelist, among which the Italian version (http://traditiomarciana.blogspot.com) deserves a special mention; it follows the Greek text of the liturgy published by Professor Fundulis in 1970 (Φουντούλη, Ι.Μ., 1970) and provides an interesting terminological material for the study of prayers offered during spiritual sacrifice. When observing the Greek-Italian liturgical or everyday reality terminology of the mentioned worship service, we can distinguish three ways of interpreting the terms: A) Accurate translation (eg. Greek - eijkovn, tov, Italian imagine, la; icon; Greek qumivama, tov - Italian Incenso - incense; Greek qrovno~, o - Italian trono, il - throne, throne; Greek - ajrtov~, o , Italian pane - bread; Greek pothvri - Italian calice, il - cup); B) hendiadis (eg. Greek ajgiavzw - Italian Santificare, consacrare - purification); C) Free translation (eg. Greek logikov~, o - Italian spirituale - verbal, here. Spiritual; Greek - avjrkto~, o - Italian Settentrione - North (https://unaparolaalgiorno.it/significato/settentrione) ; Greek meshmbriva, hJ - Italian Mezzogiorno, il - South (https://www.britannica.com)). Most of the above examples point to the borrowing of Italian lexical items from Latin, which in turn translates to Greek. This is another proof of the power of the higher theological vocabulary of this language. Finally, it can be said that both, the Greek text of the Liturgy of St. Apostle and Evangelist Mark and its Italian translation, are important monuments for in-depth study of the terms expressing theological or contemporary life.
Description
დანტე ალიგიერის გარდაცვალებიდან 700 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/ International Scientific Conference Dedicated to the 700th Anniversary of the Death of Dante Alighieri
Keywords
მარკოზი, ლიტურგია, ალექსანდრია, Mark, liturgy, Alexandria
Citation
„დანტეს შემოქმედება, როგორც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური“, თეზისები, 2021, გვ.: 74-77/ “Dante’s Creative Work as the Treasure of the World Cultural Heritage”, Abstracts, 2021, p.: 74-77