კულტურათშორისი კომუნიკაცია და ო.ბაქანიძის სამეცნიერო სკოლის პრინციპები

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
In the assessment of the Scientific School of O. Bakanidze, special importance is attached to the topic of cultural dialogue, which has become very relevant in the modern world reality, which, of course, contributed to the expansion of the area of international communication. The format of cultural relations has changed, and independent countries have appeared on the international scene, which face a very specific task - to understand the principles of bilateral relations with different countries (including countries with which they previously had no points of contact) in the modern world. One of the most important conditions for Georgia’s self-assertion in the global world is the establishment of an effective scientifically based intercultural dialogue. In the process of this dialogue, universal and specific approaches to a particular event and ethno-cultural values are identified, areas of promising confrontation and cooperation are identified. Cross-cultural relations, on which the process of peaceful coexistence often depends, can take place both at the level of political and diplomatic relations, and at the level of personal, informal relations. The formula of Franklin Roosevelt: “ If civilization is to survive, we must cultivate the science of human relationships - the ability of all peoples, of all kinds, to live together, in the same world at peace “ - very accurately expresses the main principle of the scientific school of O. Bakanidze. Back in the 70s of the twentieth century, Otar Bakanidze precisely defined the vector of development of philological science and synthesized two directions - the theory of literary relations and translation studies, anticipating the period of formation of intercultural communication as a new scientific discipline. The famous statement of Friedrich Nietzsche: “ Some people appear to be more meager in talent than they are, just because the tasks they set themselves are always too great” - quite corresponds to the situation in which his contemporaries did not notice the contours of a new direction and a new scientific school. The report discusses the specific path that led Otar Bakanidze from the scientific direction to the creation of a scientific school.
Description
Keywords
კულტურათშორისი კომუნიკაცია, სამეცნიერო სკოლა, ტოლერანტობა, intercultural communication, scientific school, tolerance
Citation
პროფესორ ოთარ ბაქანიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ლიტერატურათმცოდნეობა: ისტორია, პერსპექტივები და გამოწვევები, თეზისები, 31 მარტი 2021, გვ. 39-44/ International Scientific Conference Dedicated to Prof. Otar Bakanidze: LITERARY STUDIES: HISTORY, PERSPECTIVES AND CHALLENGES, Abstracts, 31 March 2021, pp.: 39-44