ჭოლა ლომთათიძის მოთხრობა „სახრჩობელის წინაშე“ – იდეოლოგიური და ლიტერატურული განზომილებები. CHOLA LOMTATIDZE’S STORY “IN FRONT OF THE GALLOWS” – IDEOLOGICAL AND LITERARY DIMENSIONS

Abstract
Chola Lomtatidze’s prose should be considered an important event in Georgian literature at the dawn of the twentieth century. Although there was no shortage of interest in his work after the writer’s death, it should be noted with regret that his works received insufficient critical acclaim during his lifetime. The writer’s political activism might have been one of the reasons. It is clear that he was recognized as an accountable socio-political figure, one of the leaders of the Social-Democratic movement and a member of the Russian Duma, which, at the same time, made it difficult for his contemporaries to perceive him as a serious literary author. However, it can be said that Chola’s death was immediately followed by his appreciation as a writer: As early as November 15, 1915, in the newspaper “Tavisuphali Azri” (“Free Opinion) Noe Jordania, published a farewell letter dedicated to Chola under a pseudonym. In the letter he speaks extensively and convincingly about Chola’s literary talent, referring him as the only writer of the “Knut Gamsun School” in Georgia. Since then, interest in Chola’s literary heritage has grown and the process continues. The story “In Front of the Gallows” has a special place in Chola Lomtatidze’s work. It can be said that this work, written in 1907, is distinguished not only in the literary heritage of Chola but also in the Georgian literary process at the beginning of the twentieth century. It should be noted that, like many Marxist writers, Chola, on the one hand, uses his work for open political propaganda . “In Front of the Gallows” is no exception in this regard, but, on the contrary, “In Front of the Gallows” is one of the most politically accentuated works by Chola preaching the political ideology of the author and the narrator in almost every sentence. Often the focus is on the proletariat, the business of the proletariat not to get forgotten by the proletariat, etc.As regards the sort of Chola’ alter ego – the narrator Jeiran Vardosanidzes speech text, which he intends to utter in court, it clearly and, in my opinion, purposefully reads as Marxist-revolutionary views and ideological provisions. However, “In Front of the Gallows” is first and foremost an impressive literary text, not a naked partian-publicist work. Problems of an existential nature are acutely posed in the work (even the title of the work and the epigraph are much worthy in this regard), there is a reference to the aesthetics of silence, etc. In Chola Lomtatidze’s story “In Front of the Gallows,” the manifestation of the “stream of consciousness” phenomenon deserves special attention. It is noteworthy that this literary phenomenon with Chola was revealed when it was an apparent novelty even for European writing. Based on the above, this work should be given profound importance to the history of Georgian literature. I think there is every reason to consider the story “In Front of the Gallows” as one of the first full-fl edged modernist works in Georgian prose.
Description
Keywords
ცნობიერების ნაკადი, ეგზისტენციალიზმი, სოციალ-დემოკრატია, მოდერნიზმი, The Stream of consciousness, Existentialism, Social Democracy, Modernism
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 183-188 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 183-188