ცენტრალური კავკასიონის ნიადაგების თავისებურებანი (ხევის მაგალითზე)

Abstract
აბსტრაქტი. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი მიეკუთვნება მაღალმთიან, მზარდი ტურისტული პოტენციალის მქონე საზღვრისპირა რეგიონს. ამდენად, სასიცოცხლოდ მნიშვლელოვანია სამეურნეო საქმიანობის თვალსაზრისით მისი განვითარება, რაც ბიომეურნეობებისა და ბიოპროდუქციის შექმნას გულისხმობს. განსხვავებული სახის კულტურების გამოყვანა კი პირდაპირ კავშირშია ნიადაგების კვლევასთან და მათი რესურსული პოტენციალის შესწავლასთან. კვლევის პროცესში არჩეული იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლები, მათისასოფლო-სამეურნეო სავარგულები და სათიბ-საძოვრები. შეფასდა სოფლების გარშემო მდებარე სათიბ-საძოვრების ნიადაგების რესურსული პონტენციალი და მოსავლიანობა. მაღალმთი-ანი ნიადაგების კვლევა საკმაოდ აქტუალურია დღევანდელ დღეს. ხევის რეგიონში საძოვრებსმოსახლეობა ზაფხულობით იყენებს. საკვლევი ობიექტი დავყავით შემდეგი სქემით: ექსპოზიციები (ჩრდილოეთი და სამხრეთი), დახრილობები (0-100, 10-300, >300) და სიმაღლე ზღვის დონიდან(1700-2000მ−სუბალპური ტყეები,2000-2200მ −სუბალპური მდელოები,2200-2500მ −ალპურიმდელოები).მაღალმთიანეთის ნიადაგების ჭრილების შედარებისას გაირკვა,რომ ისინი არ გამოირჩევიან გენეტიკური ინდივიდუალურობით.
Description
Keywords
Citation
Collections