ეკონომიკის გამოწვევები და პერსპექტივები COVID-19 ინფექციის ფონზე (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 კოვზანაძე ი. (2019). „საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური უზრუნ- ველყოფის პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე“, „ეკონომიკა და ბიზნესი“, თბილისი, №1.  Kovzanadze I. (2018). „Global Economy Post-Crisis to Sustainable Development”, iUniverrse Inc., Bloomington.  Kovzanadze I. (2010). „Systemic and Borderline Banking Crises: Lessons Learned for Future Prevention”, iUniverrse Inc., New York, Bloomington.  Ковзанадзе И. (2010). „Уроки мирового кризиса: необходима новая модель регу- лирования экономики“, «Вопросы экономики», Москва, , № 4;  www.geostat.ge;  www.gov.ge;  www.mof.ge;  www.economy.ge;  www.nbg.gov.ge;  www.img.org;  www.worldbank.org;  www.ebrd.com.
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 25-30
Collections