ექსპრესიონიზმის პოეტიკა მ.ა. ბულგაკოვის ნოველისტიკაში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The problem of studying Bulgakov’s novelistic heritage is still topical and promising. The problem of studying Bulgakov’s novels as a special artistic phenomenon, revealing the artistic uniqueness of Bulgakov’s works created in a small genre, considering the novels as an “experimental platform” of M. Bulgakov where the formation of the writer’s creative style took place, the study of the artistic method of Bulgakov-novelist in the context of the main artistic trends of the era are still of scientific interest. The novelistic genre is ideal for the implementation of expressionistic aesthetics. By constructing a figurative semblance of the world, the expressionists attempt to shift the absurdity and illogic of all that’s happening to the new principles of constructing an artistic whole. The artist first and foremost expresses his attitude to reality, evaluating it and consciously avoiding the straightforward construction of an image of reality. Expressionist aesthetics had a serious influence on M. Bulgakov’s creative work. But for all the expressiveness of style, M. Bulgakov is distinguished from the expressionists by a less pronounced degree of abstraction. Another difference from the expressionist model of the world in Bulgakov’s short novels is the “veiled” principle of deformation, a more “flexible” image of the world. The writer sees the disintegration of the fundamental values of the new age. While choosing irrationality, the writer nevertheless avoids “pure” modernism. Even in the most “irrational” stories he always initially follows the objective reality, develops a system of realistic motivations, only then, building on this basis, pushing away from it, transforming, M. Bulgakov creates his novelistic images of the world. In Bulgakov’s novels, the combination of fantastic and real, reflected and transfigured, momentary and eternal, becomes a way of knowledge of the truth.
Description
კონფერენცია მიძღვნილია აკადემიკოს კოტე წერეთლის 100 წლის იუბილესადმი/ DEDICATED TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KONSTANTINE TSERETELI
Keywords
ნოველისტიკა, ექსპრესიონისტული ესთეტიკა, აბსტრაჰირების ხარისხი, ირაციონალიზმი, მოდერნიზმი, Novelistics, expressionist aesthetics, degree of abstraction, irrationality, modernism
Citation
XV საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, ივლისი 5-6, 2021, გვ. 95-98/ XV Faculty Scientific Conference, Abstracts, July 5-6, 2021, pp. 95-98