დავით აღმაშენებელი. სტატუსი 1083-1089 წლებში. DAVID THE RESTORER (“AGMASHENEBELI”) AND HIS POSITION IN 1083-1089

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
According to the Georgian historiography, co-regnancy (“tanamosakdreoba”) differs from co-rule (“tanamephoba”), or diarchy. In 1085, during the reign of Giorgi II , David is named as king and sebastos. King of the kings Giorgi II was in charge of the kingdom, but, together with him, his young son (David was 12 years old) also had certain privileges for the control of state affairs. It is also noteworthy that hierarchy between father and son was strictly defined – Giorgi is caesaros while David had a title of sebastos which was lower. The first mention of David occurs in the royal charter of Giorgi II donated to Mghvime monastery. But, here prince David was a baby and he was named as kuropalates. The assumption that David was crowned as junior king (co-regnancy) of Giorgi II in 1083 – when Giorgi left for the negotiation at the royal court of Malik-Shah seems to be reasonable. That was not the precedent for the royal court of Georgia, because some decades ago, Giorgi II had been crowned as junior king by Bagrat IV before the latter left for Byzantium. According to David the Restorer’s historian, in 1089 Giorgi II crowned his son “with the crown of kingship”. Thus we assume that David, who had been junior king to his father, in 1089 was crowned as co-ruler. We also think that the inauguration was held in accordance with the same rules as it was customary for the coronation of the kings of Georgia, but with the single exception only. As far as the king-father was alive, his participation was necessary during the ceremonial. That is why David was crowned not by catalicos, but personally by Giorgi II.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, გიორგი II, თანამოსაყდრე
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 8-17 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 8-17
Collections