რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია - მცირე ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციის სრულყოფის მიმართულება

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსალი
Abstract
This study is a gradual research based on a scientific study concept that was accomplished by the author and discussed at the Department of Economic Policy at the Faculty of Economics and Business. The monograph investigated theoretical and practical issues of regional economic integration policy, preconditions of regional economic integration, goals, policies and the expected outcomes. Besides this, during the problem research emphasis was made on integration of small countries into regional integration associations, as this strategy is considered to be the priority direction for inhancing Georgia’s international competitiveness. The study referred to the economic and geographical aspects of economic integration assessment, including the peculiarities of the framework policy and the active integration models in the world, according to the regions: Western European, Central and Eastern Europe and Asia, America, Asia Pacific, Arab and African regional organizations. The research focused on the direction of the coordination improvement of small countries’ economic policies, including the aspects of Georgia's position and successful integration into regional groups. The study is intended for students and professors of economics and business administration programs, high education institutions of economic sections, as well as a wide range of readers interested in theory and practice of regional economic integration policy.
Description
gamoyenebuli literatura: 1. 2015-2017 wlebis saqarTvelos regionuli ganviTarebis programa; 2. amilaxvari z., vaSakiZe z., komentarebi kanonze investiciebis ormagi dabegvris Tavidan acilebis Sesaxeb, 2005; 3. asaTiani r., kavkasiis ekonomikis istoriis zogierTi aspeqti da Tanamedroveoba, Jurnali `ekonomika~, Tb., 1996, N12; 4. gvelesiani r., erqomaiSvili g., gogoriSvili i., lekaSvili e., faresaSvili n., xurcia l., socialuri mewarmeobis ganviTarebis tendenciebi saqarTveloSi (monografia), iv. javaxiSvilis saxelobis Tsu. universitetis gamomcemloba, Tbilisi 2017. gv.144 (57-97); 5. gegeSiZe a., geopolitika, Tb., 1998; 6. guguSvili p., saqarTvelosa da amierkavkasiis ekonomikuri ganviTareba XIX-XX ss., t. VI, gamomcemloba `mecniereba~, Tb., 1979; 7. dsT-sa da mSvidobiani kavkasiis sakiTxTa saxelmwifo biuros sainformacio analitikuri biuleteni. Tb., 1997; 8. vaSakiZe z., lekaSvili e., saqarTvelo ormxriv ekonomikuri xelSekrulebebSi, ekonomikisa da menejmentis konsultantTa asociaciis gamomcemloba, Tb., 2008 9. vaSakiZe z., lekaSvili e., saqarTvelo saerTaSoriso ekonomikuri organizaciebSi, ekonomikisa da menejmentis konsultantTa asociaciis gamomcemloba, Tb., 2008; 10. vaSakiZe z., lekaSvili e., saqarTvelo saerTaSoriso ekonomikuri xelSekrulebebSi, ekonomikisa da menejmentis konsultantTa asociaciis gamomcemloba, Tb., 2007; 11. viSegradis qveynebis ekonomikuri politikis aqtualuri sakiTxebi evrokavSirSi gawevrianebamde da gawevrianebis Semdeg. J. `saqarTvelos ekonomika~ 12.06.2014. geoeconomic.ge/?cat=12; aseve, Georgia-europe 243 2014.tsu.ge/french-geo/; saqarTvelos biznesis mecnierebaTa akademia, Tbilisi, 2015. XX moambe. saerTaSoriso referirebadi da recenzirebadi samecniero praqtikuli Jurnali. gv. 11-17; 12. viSegradis qveynebis ekonomikuri politikis gamowvevebi evrokavSirSi gawevrianebis Semdgom: ungreTi. (Tanaavtorebi: m. biwaZe da q. jiqia). J. `axali ekonomisti~, saerTaSoriso recenzirebadi da referirebadi samecniero-praqtikuli Jurnali. N 1(40), 2016, gv.20-30. ISSN 1512-4649. http://loi.ge/media/pdf/eko-1-2016- 22222222222222.pdf; 13. viSegradis qveynebis ekonomikuri politikis gamowvevebi evrokavSirSi gawevrianebis Semdgom: poloneTi (Tanaavtorebi: m. biwaZe da q. jiqia). J. `axali ekonomisti~, saerTaSoriso recenzirebadi da referirebadi samecniero-praqtikuli Jurnali. N 2(41), 2016, gv.17-29. ISSN 1512-4649. http://loi.ge/media/pdf/eko-2-2016.pdf 14. viSegradis qveynebis ekonomikuri politikis gamowvevebi evrokavSirSi gawevrianebis Semdgom: CexeTi (Tanaavtorebi: m. biwaZe da q. jiqia). J. `axali ekonomisti~, saerTaSoriso recenzirebadi da referirebadi samecniero-praqtikuli Jurnali. N 3(42), 2016, gv.13-24. ISSN 1512-4649. http://loi.ge/media/pdf/eko-3-2016.pdf; 15. viSegradis qveynebis ekonomikuri politikis gamowvevebi evrokavSirSi gawevrianebis Semdgom: slovakeTi (Tanaavtorebi: m. biwaZe da q. jiqia). J. `axali ekonomisti~, saerTaSoriso recenzirebadi da referirebadi samecniero-praqtikuli Jurnali. N 4(43), 2016, gv.48-52, ISSN 1512-4649. http://loi.ge/media/pdf/eko-4-2016.pdf; 16. veSapiZe S., lekaSvili e., griSikaSvili., aslamaziSvili n., msoflio ekonomika, Tb., 2009; 17. Todua g., erovnuli faqtoris roli saerTaSoriso ekonomikaSi da Tanamedroveoba, Jurnali `ekonomika~, 8-10, Tb., 1997; 18. Todua g., mdgradi ekonomikisa da SefardebiTi upiratesobis erTianobis sayovelTao kanoni, Jurnali`ekonomika~, Tb.,12 ,1996; 244 19. Tbilisis ekonomikur urTierTobaTa saxelmwifo universiteti, rusTavelis fondi, saerTaSoriso konferencia Temaze:` ekonomikuri integraciis perspeqtivebi centralur kavkasiaSi~, saqarTvelos erovnuli samecniero fondis konkursSi gamarjvebuli proeqti granti — 1628/07, samecniero Sromebis krebuli, gamomcemloba universali, Tb., 2008; 20. lekaSvili e., integraciuli ganviTarebis mimarTulebebi da problemebi damoukidebel saxelmwifoTa Tanamegobrobis sivrceSi; ekonomikis aqtualuri sakiTxebi, Sromebis krebuli, Tu gamomcemloba; 1997, mesame gamoSveba; 21. lekaSvili e., kavkasiis erTiani ekonomikuri sivrcis geopolitikuri sakiTxi; ekonomikis aqtualuri sakiTxebi, Sromebis krebuli, Tu gamomcemloba; 1998, mexuTe gamoSveba; 22. lekaSvili e., regionuli ekonomikuri integraciis perspeqtiva saqarTveloSi; gardamavali periodis ekonomikuri prioritetebi (konferenciis Tezisebi). Tu gamomcemloba; Tb., 1998; 23. lekaSvili e., saerTaSoriso da regionuli ekonomikuri organizaciebi. eleqtronuli damxmare saleqcio kursi, 2012; 24. lekaSvili e., samxreT amerikis saerTo bazris ganviTarebis perspeqtiva, saerTaSoriso biznesis fakultetis samecniero — kvleviTi Sromebis krebuli, Tu gamomcemloba, Tb., 2004; 25. lekaSvili e., saqarTvelo Savi zRvis qveynebis ekonomikuri TanamSromlobis farglebSi; J., `socialuri ekonomika~, 2000, N2; 26. lekaSvili e., saqarTvelos savaWro urTierTobebi amierkavkasiis qveynebTan reformebis pirobebSi (1991-1997 ww.), Tbilisis universitetis gamomcemloba, Tb., 2000; 27. lekaSvili e., Crdiloamerikuli Tavisufali vaWrobis asociacia: Tanamedrove mdgomareoba da ganviTarebis perspeqtiva, iv.javaxiSvilis Tsu, amerikis Seswavlis centri, amerikis Seswavlis saqarTvelos asociacia — saqarTveloSi SeerTebuli Statebis prezident jorj buSis vizitisadmi miZRvnili amerikaTmcodneobis yovelwliuri VII saerTaSoriso konferencia; Tb., 10-12 maisi, 2005; 28. lekaSvili, e., samewarmeo azrovneba da misi ganviTarebis problemebi saqarTveloSi, J. `ekonomika da biznesi~, noember-dekemberi, 2015; 29. lekaSvili e., dodaSvili v., `saqarTveloSi turizmis biznesis samarTlebrivi regulirebis Seswavlis sakiTxisTvis~. saerTaSoriso samecniero konferencia „globalizaciis gamowvevebi ekonomikasa da biznesSi~ 11-12 noemberi, 2016 — Tsu. universali. gv. 313-315; 30. lekaSvili e., viSegradis qveynebSi socialuri mewarmeobis ganviTarebis aqtualuri sakiTxebi, Tsu ekonomikisa da biznesis fakultetis referirebadi da recenzirebadi samecniero praqtikuli Jurnali, t. meaTe, N1, 2017; gv. 25-39; 31. lekaSvili e., komunisturi eqsperimentis memkvidreobiTi problemebis identifikacia ekonomikuri politikis konteqstiT (saqarTvelos magaliTi). meore saerTaSoriso samecniero konferencia:globalizaciis gamowvevebi ekonomikasa da biznesSi. Tsu ekonomikisa da biznesis fakulteti. 3-4 noemberi, 2017. sakonferencio moxsenebebis krebuli. gv. 283-288; 32. maqsoevi m., kavkasia. Tb., 1998; 33. macne — ekonomikis seria, t. V Tb., 1997,1-2, saqarTvelos mecnierebaTa akademia. 34. movsesiani a. g., ognivcevi s.b., msoflio ekonomika, Targmani S. veSapiZis mier. saxelmZRvanelo. Tb., 2003; 35. msoflio ekonomika, damxmare saxelmZRvanelo, grigol Toduas da SoTa veSapiZis redaqciiT, Tb., 2001; 36. regionuli ganviTarebis programa (GARF — RD). politikuri dokumentebi N2. Tb., 2016; 37. samsonaZe m., saqarTvelos sagareo vaWrobis istoria XVIII s.-is miwurulsa da XIX s-is dasawyisSi, macne. istoriis, eTnografiisa da xelovnebis istoriis seria; Tb., 1972; 246. 38. saqarTvelos 2015 wlis migraciis protokoli. migraciis sakiTxTa samTavrobo komisia, 2015. 39. saqarTvelos mdgradi ganviTarebis koncefciisaTvis, J. `ekonomika~,1, 1993; 40. fonteni p., evropis gaerTianebis axali idea, Sumanis deklaracia 1950-2000. Tb., 2008; 41. qarumiZe i., saerTaSoriso organizaciebi, Tb., 1999; 42. yorRanaSvili l., kavkasiis erTiani bazari: realoba da perspeqtivebi, ekonomikis aqtualuri sakiTxebi, Tb., 1998; 43. xoStaria T., mrewvelobis ganviTarebis sakiTxebi amierkavkasiis ekonomikur raionSi, gamomcemloba `mecniereba~, Tb., 1966; 44. humanuri ganviTarebis angariSi, saqarTvelo, 1996 w., gaeros ganviTarebis programa Tb., 1996; 45. Asia-Pacific Regional Economic Integration and Architecture, C. Fred Bergsten, Peterson Institute for International Economics, March 25, 2010 (speech); 46. Balassa В., Trade Creation and Trade Diversion in the European Common Market. The Economic Journal, vol. 77, 1967; 47. Crampton R.J., Eastern Europe in the Twentieth Century — and After, New York: Routledge, 1997; 48. Dalimov R.T., Dynamics of international economic integration: non-linear analysis. Lambert Academic Publishing, 2011; 49. Dalimov R.T., Modelling international economic integration: an oscillation theory approach. Trafford, Victoria 2008; 50. Dalimov R.T., The dynamics of the trade creation and diversion effects under international economic integration, Current Research Journal of Economic Theory, 2009, vol. 1, issue 1; www.maxwellsci.com; 51. Doha Declaration, WTO,2008, ISBN 978-92-870-3447-2; 52. Ecnomic Integration, Political Integration or both? Daniel Brou, Michele Ruta. Journal of the European Economic Association December 2011 9(6):1143-1167_c 2011 by the European Economic Association. DOI: 10.1111/j.1542-4774.2011.01037.x; 247 53. Economic Cooperation and Regional Integration Policy. African development Bank. African Development Fund. February 2000; 54. European Commission: Trade: South Caucasus (Bilateral relations)- http://ec.europa.eu; 55. European Integration 1950-2003. Superstate or New Market Economy? John Gillingham, Cambridge,2003; 56. European Union Economics. 5-th Edition, Theo Hitiris, Printice Hall/Financial time; 57. Gogorishvili I., Foreign economic policy of Georgia since gaining the Independence’. Estonian Discussions on Economic Policy, Topical issues in the EU Member States. 1/2016, Berlin-Tallin. ISSN 2228-1878, (2016), pp. 33-47. http://www.mattimar.ee/ publikatsioonid/majanduspoliitika/2016/1_2016_kroonika.pdf (Accessed 10 February, 2018); 58. Is Economic Integration Between Developing Countries a Singular Process? Salif Koné. JEI. 2012-Center for Economic Integration, Sejong Institution, Sejong University, pp. 387-409; 59. Lekashvili E., Krialashvili K., Gaprindashvili G., Problems of Land Market Regulation in Georgia, International Conference of the Italian Association of Agricultural and Applied Economics `Between Feeding Earth and Greening Agriculture: Challenges and Opportunities for the BIO-Economy~, Italy , Alghiero, 25-27 June 2014; 60. Lekashvili E., Entrepreneurial Way of Thinking and Its Development Challenges in Georgia. L’Association 1901 `SEPIKE~, Journal, Ausgabe 8,m Osthofen, Deutchland, Patiers, France, Los Angeles, USA. 31. 03.15.pp. 121-126. ISSN 2196- 9531; e- ISSN 2372-7438; http://docs.wixstatic.com/ugd/b199e2_ 004a4752ab114d47b94800998f727abb.pdf; 61. Lekashvili E., Gvelesiani R., The Interest of German Concerns: The Economic Policy of Germany in the Georgia before and after World War I. The First World War: Analysis and Interpretation, Volume 2, edited by Antonello Biagini and Giovanna Motta. Cambridge Scholars Publishing, 2015, Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK, pp.465-475; ISBN (10): 1- 4438-8531-2 ISBN (13): 978-1-4438-8531-7; http://www.cambridgescholars.com/download/sample/62922; 248 62. Lekashvili E., Social Integration in the Context of Regional Economic Integration (On the Example of the South Caucasian States), "Empires and Nations from the 18th to the20th century", Volume 2, edited by Antonello Biagini and Giovanna Motta. Cambridge Scholars Publishing, 2014, Co-author G. Gaprindashvili. pp.142-152. ISBN (10): 1-4438-6017-4; ISBN (13): 978-1-4438-6017-8; https://books.google.ge/books?hl= en&lr=&id=et8xBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=L8344UxC gd&sig=arsAYe89FBct3XzE0liC3c4V2Vc&redir_esc=y#v=onepa ge&q&f=false; 63. Lekashvili E., International Assessments analyses of Systemic Transformation of Georgia’s Economy, 17th Congress of WOSC `Science with and for Society — Contributions of Cybernetics and Systems~, Sapienza University the Rome (Italy). 2017-01-25. (Abstract Books: B2-113); 64. Lekashvili E., Vodashvili V., Legal Regulation of Tourism Business in Georgia, Copernican Journal of Finance and Accounting, Vol. 6, No 1. (2017). pp. 67-76; http://apcz.umk.pl/czasopisma/ index.php/CJFA/issue/view/1140/showToc; ISSN 2300-1240 (print) ISSN 2300-3065 (online); 65. Lekashvili E., For The Study of development governmental strategy to support the entrepreneurial education in Georgia, THE 10TH ANNUAL EUROMED ACADEMY OF BUSINESS (ΕΜΑΒ) CONFERENCE Global and National Business Theories and Practice: Bridging the Past with the Future, Rome, September 13-15,2017, pp.2107-2110; http://euromed2017.com/page/ekalekashvili/; 66. Lekashvili E., Silk Production in Georgia: History and Development Opportunities (Co- authors Lursmanashvili, Lia., Tukhashvili, Ekaterine). (International Conference: Fashion through History, Costumes, Symbols, Communication. Italy, Rome, (Sapienza University), 20-21 May, 2015); (Volume II) Edited by Giovanna Motta and Antonello Biagini. Cambridge Scholars Publishing, 2017. pp. 88-98; http://www.cambridgescholars.com/fashion-through-history-2; 67. Lekashvili E., International Assessments Analyses of Systemic Transformation of Georgia’s Economy, Global Journal of 249 Management and Business Research : B, Economics & Commerce, DIO: 10.17406/GJMBR, Volume 17 ISSUE 5 (VER 1.0), Open Association of Research Society, pp. 33-41; https://globaljournals.org/GJMBR_Volume17/EJournal_GJMBR_(B)_Vol_17_Issue_5.pdf 68. Papachashvili N., Global Trade order. The Lesson from Doha Round, Book of Abstract, BSL 4th International Symposium, Vilnius, Lithuania, 2016. pp. 84-86; 69. Measuring International Economic Integration: Theory and Evidence of Globalization. Arribas, Ivan, Perez, Francisco and Tortosa-Ausina. 2006. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 16010/ MPRA Paper No. 16010, posted 01. July 2009 / 13:43; 70. Methodology for Impact Assessment Free Trade Agreements, Michael G. Plummer, David Cheong, Shintaro Haamanaka, Asian development Bank, 2010; 71. Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements, Michael G. Plummer, David Cheong, Shintaro Hamanaka, Asian Development Bank. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2010; 72. Miroslav N. Jovanovic, Forewored by Richard G. Lipsey, Internationa; Economic Intergation, second edition, Routledge, 2014; 73. Nugent N., (2004) European Union Enlargement. Basingstoke: Palgrave Macmillan 74. Opening Markets for Trade in Services, Countries and sectors in Bilateral and WTO Negotiation, Cambridge, 2008; 75. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld. International Economics: Theory & Policy, Publisher: Pearson, Addison Wesley; 8th edition, 2009; 76. Porter M., On Competition. Harvard Business School Press.1998; 77. Preferential Trade Agreement Policies for Development, JeanPierre Chauffour and Jean-Christophe Maur, Editors, WB, 2011; 78. Regional Economic Integration. Richard E. Baldwin, Anthony J. Venables, @@filename:\gross1.wp 14 August 2004; 79. Regional Economic Integration: The MERCOSUR Case, M. Lueugeli, Political and Economical Environment of International Business, London Metropolitan University, May 2004; 250 80. Regional Integration and Economic Convergence in the PostSoviet Space: Experience of the Decade of Growth, Alexander Libman, Evgeny Vinokurov. JCMS 2012 Volume 50. Number 1. pp. 112-128. DOI: 10.1111/j.1468-5965.2011.02209.x; 81. Reshaping Economic Geography, World Development Report, The World Bank, 2009. 82. Sepashvili E., Eastern Partnership Integration with the EU and Inclusive Growth of National Economies. Management Dynamics in the Knowledge Economy, Vol. 5, No.3 (2017), pp.439-454, http://www.managementdynamics.ro/index.php/journal/article/vie w/225/186 (Accessed 11 February, 2018); 83. South Caucasus-People’s Republic of China Bilateral Free Trade Agreements: Why It Matters. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. Hasmik Hovhanesian and Heghine Manasyan. No. 1. 25 January 2014. Asian Development Bank; 84. The Economic Geography of Regional Integration, Finance and Development, December, 2008, Volume 45, Number 4; 85. Robson P.,The Economics of International Integration, fourth edition, 1998; 86. The Economics of EU: Policy and Analysis, Forth Edition, Edited by Mike Artis and Frederick Nixon, Oxford Un. Press, 2007; 87. The Economics of Europe and EU, Larry Ned, Cambridge Un.pr., 2007; 88. Trade Creation and Diversion Revisited: Accounting for Model Uncertainty and Natural Trading Partner Effects. Theo Eicher, Christian Henn, and Chris Papageorgiou.IMF. 2008; 89. Viner J., The Customs Union Issue, New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950; 90. Wilfred Ethier, Modern International Economics, 1983; 91. World Bank: Regional Trade Agreements, Effect on Trade, 2005; 92. WTO Discussion Papers, WTO, N1, Industrial Tariffs and the Doha Development Agenda, 2009-I; 93. WTO Discussion Papers, WTO, N2, Improving hr Availability of Trade Finance during Financial Crisis, 2009 — III; 94. WTO Discussion Papers, WTO, N4, The Role of Export Taxes in the Field of Primary Commodities; 2004-VII 251 95. WTO-Annual Report, 2010; 96. О социально-экономическом развитий Азербаиджанской республики в 1997 году, Баку, 1998,; 97. Социально-экономическое положение стран СНГ, Статкомитет СНГ,2008; 98. Центральный Кавказ и экономика Грузий, Т. Беридзе, Э.Исмаилов, В. Папава, АИСИРК, ФСМИГ, Баку, 2004. 99. Экономические обзоры МВФ, Азербаиджан,1994;
Keywords
Citation
თბილისი, 2018, 255 გვერდი.
Collections