რამდენიმე მოსაზრება საქართველოში ათაბაგის "ჴელის" შემოღებასთან დაკავშირებით

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
Original function of atabag within the Georgian administration was that of ruler of certain province. Georgian feudal Ivane Akhaltsikheli became the first man to occupy this position after capture of the city of Kars by the Georgians. At the beginning of Giorgi IV Lasha’s reign (1210 - 1222), Georgian great lord Ivane Mkhargrdzeli became atabag and he transformed the function of atabag to vizier/minister, tutor of prince. Georgian historical narrative “Histories and Laudations of the Kings” was provided by the false version how queen Tamar (1184 - 1210) alloted Ivane Mkhargrdzeli with a position of atabag, to prove the “legitimacy” of receiving this honour for Mkhargrdzeli family.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/136-shromebi-4.html
Keywords
ათაბაგი, ივანე ახალციხელი, ივანე მხარგრძელი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011, გვ. 118-128 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IV, Tbilisi, 2011, pp. 118-128
Collections