ღმერთსა და ექსისტენციას შორის. BETWEEN GOD AND EXISTENCE

Abstract
For the philosophy of religion, the argument of the experience of the existence of traditional religion can be discussed in various ways, including the epistemological and ontological aspects. All traditional arguments for the existence of God in modern philosophy are seen in the context of changing dilemmas and challenges. The possibilities of the concept of God are related to the open dialectics of the ephemeral and authentic aspects of reality, which implies a model different from Hegel’s dialectic. Theodore Adorno’s enlightenment dialectics, Habermas, and Karl Popper’s views on methodology are sure to be considered, as well as principles and paradigms of infinite intertextuality. A new paradigm of reality must be formed more clearly and comprehensibly. This is crucial for both theoretical and practical philosophy and for the culture of Western civilization in general. Reality is understood and experienced only in personal existential experience. Hence the problem of existential communication. It is necessary to clarify the existential value of public and political institutions. The question of reality is as follows: what can be between God and existence? In the philosophy of postmodern direction, such a medial dimension is expressed by the notion of simulacrum. The same function is performed by theories describing communicative action in modern analytical philosophy. The mechanisms between God and existence bring the prospects of human self-identity within the framework of ethical and epistemological dilemmas.
Description
Keywords
თანამედროვე ფილოსოფია, ექსისტენციალური ვალიდობა, modern philosophy, existential value
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 47-49 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 47-49