ახალი ქართული იდენტობის ფორმირება და რუსიფიკატორული პოლიტიკა (რელიგიური ასპექტი). FORMATION OF A NEW GEORGIAN IDENTITY AND RUSSIFICATION POLICY (RELIGIOUS ASPECT)

Abstract
After the occupation and annexation of the sovereign kingdom of Kartli-Kakheti by the order of the Russian emperor in 1801, the Georgian society found itself in a different environment. The process of Russification of the country began, which was followed by great resistance of the people left without power. Despite the religious- Orthodox unity, the Russian socio-cultural and political space was markedly different from the Georgian one. Georgian language was banned: in schools, public institutions and churches. The king’s government abolished the centuries-old autocephaly of the Georgian Church and brought it under synodal rule. The humiliation of the Georgian Church has alarmed the people, especially Armenians, Catholics, Jews and Muslims who have maintained religious autonomy. Through cultural imperialism was created the faithful clerical elite of the empire, as well as the aristocracy, which was actively in volved in the production of colonial policies. Along with the Georgian language, Christianity has been one of the markers of identity for centuries, especially in relation to the Muslim world. From the 19th century, Orthodoxy became a powerful tool for the degeneration of the Georgians in the hands of the Russian enemy. The goal of the renewed national movement in the 1860s was to form a new Georgian nation. The king’s policy prevented the Georgian nation from striving for national consolidation and created signs of identity that would be acceptable to representatives of different nationalities or religions living in Georgia. The imperial policy towards the Muslim Georgians, who were forced to emigrate to Turkey, was especially cruel. It was one of the forms and means of ethnic cleansing by the Russians. The desire of the national movement was to create a secular society. It was the result of both internal aspirations and the influence of nationalism, and at the same time a kind of reaction to the politics of tsarism. The notion of understanding the nation was defined by the ideologues of the national movement, where language, territory, laws, historical memory, common culture played an important role and place, and where religion was considered a more individual feeling. It was a kind of response to the Russian Orthodox missionary ideology and policies, where they left the Islamic world as the saviors of the “Georgian brothers” and tried to emphasize the commonalities. From 1918 to 1921, the First Republic was a secular state where religious identity was less important. The religious policy of the Soviet Union, where Georgia was one of the colonies, is interesting. The Soviet Union had a purely atheistic policy, religion still played an important role in manipulating the Soviet peoples. Religious identity disappeared (at the official level), it was replaced by party identity and played an important role in the formation of Soviet man. One of the tools of Russian imperialist policy was religion, which was used in different epochs (Romanov and Soviet eras) with different intensities and content to subjugate and assimilate the conquered peoples.
Description
Keywords
საქართველო, იდენტობა, რუსიფიკაცია, რელიგია, Georgia, Identity, Russification, Religion
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 269-274 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 269-274