დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი. ONE ASPECT OF CENTRALIZATION OF POWER BY DAVID AGMASHENEBELI

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი/ Meridian Publishers
Abstract
David Agmashenebeli, in order to centralize the power, united the positions of the state chancellor, mtsignobartukhutsesi, and chkondideli (bishop of Chkondidi in Western Georgia). The first mtsignobartukhutsesi-chkondideli was Giorgi and after his death up to 1124 it is not clear who was the person who occupied these two positions. The testament of David to Shiomgvime monastery refers to mtsignobartukhutsesi-bediel (bishop of Bedia in Westen Georgia)-alaverdeli (bishop of Alaverdi in Eastern Georgia) Svimon, instead of mtsignobartukhutsesi-chkondideli. Historian of David IV in his work “The Life of King of the Kings David” also mentions Mtsignobartukhutsesi-Bediel-Alaverdeli Svimon. It is noteworthy that later, some of the Eastern and Western Georgian eparchies were held by the same person. Thus, ex. Michael, the catalicos of Tamar’s period was simultaneously mtsignobartukhutsesi-chkondideli and bishop of Samtavisi in Eastern Georgia. Likewise Basil, mtsignobartukhutsesi-chkondideli of the 13th century had honor to occupy the post of bishop of Ujarma in Eastern Georgia. Here again we meet the same tendency. By this action king David Agmashenebeli pursued to implement his goals – to centralize the power and to unite the state. He added to the position of mtsignobartukhutsesi two more positions – that of Alaverdeli and Bedieli. Thus he created joint secular and church authority devoted to him.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/137-shromebi-daviti.html
Keywords
დავით აღმაშენებელი, ცენტრალიზაცია, ვაზირები
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა, თბილისი, 2012, გვ. 39-44 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue David Agmashenebeli and His Epoch, Tbilisi, 2012, pp. 39-44
Collections