მამა-შვილის ორთაბრძოლა აღმოსავლურ და დასავლურ ეპიკურ ტრადიციებში ("როსტომიანი" და "ჰილდებრანდის სიმღერა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The study of the geographic spread of the folktales is closely connected with the interaction between literary and oral narratives. Nowadays it is very important to consider literary sources in the study of oral narrative materials: large number of the folktales has a rich literary tradition and some plots of the folktales come from the literature, spread and interpreted by folk narrators. There are many examples of literary influences in the folktales of the Georgian folklore: the motifs from the national and the translated literature. The interaction between literacy and orality is one of the most difficult problems in the study of folklore, as well as literary theory and medieval researches. In the folktale study there are some important aspects to be considered, including textual analysis of the folktale: types, plots and motifs; folkloric genres in literary texts. This article is a part of the research project “Orient and Occident in Georgian Folktales: Oral and Literary Traditions”, supported by the Shota Rustaveli National Science Foundation, Georgia. In the medieval literary and oral traditions, a common motif about the struggle between father and son represents the fight between two generations. The father and the son face each other and prepare for imminent confrontation. After a very long and heavy bout of wrestling, the father kills his son. In Europe and in the Middle East there are numerous literary and oral stories of the tragic encounter between son and father. This motif and its variants are well-known in all regions of the Caucasus. The oldest written source in the Middle East introducing the motif of the father-son struggle goes back to the 8th century. The first European manuscript is the “Hildebrandslied”, a heroic epic poem written in Old German verse. Hildebrand fights his own son Hadubrand. The Georgian epic “Rostomiani” is a folkloric version of Ferdowsi’s poem “Shahnamah” (11th century), translated into Georgian in the 16th century. In Georgian oral versions there is only one story from “Shahnamah”: the story of Rostom (Persian: Rustam) who fought and killed his own son Zurab (Persian: Sohrab) in the battle. The issue of origination of the folkloric plots is not always clear and variations of cultural background are always noticeable. The motif of the father-son struggle, one of the international motifs present in the Georgian folklore, could be called as “eternally recognized tale type”.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/170-shromebi-13.html
Keywords
როსტომიანი, ჰილდებრანდის სიმღერა, ვეფხისტყაოსანი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, XIII, თბილისი, 2018, გვ. 510-524 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, XIII, Tbilisi, 2018, pp. 510-524
Collections