ამანდ ფონ ლერხენფენდი კავკასიის შესახებ (ისტორიოგრაფიული მნიშვნელობისათვის). Amand von Lerchenfend on the Caucasus (for historiographical significance)

Abstract
The report discusses the work “Information about Georgia and the Caucasus” by the Austrian author Amand Freicherr von Schweiger Lerchenfend (1846-1910), which is a partial translation of the same author’s complete work “Between the Danube and the Caucasus: Land and Sea Voyages in the Black Sea Region” (1887, Vienna); Translated and published by the Centre for the Studies of Ethnicity and Multiculturalism (2018). These data are an important historiographical source in terms of geographical description and historical-ethnographic, as well as relations between the ethnic groups of the Black Sea region and adjacent territories. Three chapters translated and published from the whole book: “Caucasus”, “Transcaucasia” and the „Armenian-Pontic region“ describe the peculiarities of separate parts of Georgia, ethnographic groups and geographical units. The author pays special attention to individual cities and settlements and provides detailed information about the inhabitants of these cities. Amand von Lerchenfend describes with special accuracy the geographical features of the Caucasus Mountains, describes the access to the Devdorak Glacier and its dangers, the existence and culture of the peoples living in the mountains. The author compares the Caucasus Mountains with the condition of the peoples living in the Alps and compares the condition of the peoples living in the Caucasus Mountains. Lerchenfend provides a linguistic classification of Caucasian languages based on Friedrich Müller’s classifi cation and distinguishes between endogenous and exogenous languages. He talks in detail about the Mountain of the Cross and the so-called On the strategic importance of this mountain in the Caucasus Railway project (this project should be the subject of a separate study). The report analyzes the importance of Amand von Lerchenfend’s historiographical source in the study of the Caucasus and the development of Caucasology. The paper is also comparable to other works of this type and the similarities and differences between them are highlighted.
Description
Keywords
კავკასია, საქართველო, ისტორიოგრაფია, ამანდ ფონ ლერხენფენდი, Caucasus, Georgia, Historiography, Amand von Lerchenfend
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 123-126 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 123-126