მტკვარ-არაქსისა და ადრეყორღანული კულტურების ქრონოლოგიურ- კულტურული ურთიერთმიმართების კვლევისათვის. FOR THE RESEARCH OF CHRONOLOGICAL AND CULTURAL INTERACTION OF KURA-ARAXES AND EARLY KURGANS CULUTURES

Abstract
Shida Kartli – a distinguishable region with an intensive concentration of the Kura-Araxian settlement sites, represents the certain amount of complexes, which gives much clearness to the problem of interconnection of the Kura-Araxes and the so-called Early Kurgans cultures. The last one from the chronological point of view directly succeeding to the Early Bronze Age above mentioned cultural unit. In presented paper analyzing those essential data of multilayer settlement and burial sites, which makes possible to begin the purposeful study of the issue of new cultural unit’s, i.e. Early Kurgans phenomenon’s appearance in the bosom of the famous and powerful Kura-Araxes Culture. Above mentioned problem up to the present time attracts the attention of many scholars though some of them were expressing enough skeptical attitude to admit the coexistence of the Kura-Araxes and Early Kurgan’s cultures at the beginning phase of the last one. They considered them only as chronologically followed to each other cultural unites. Since last few years the field archaeological and theoretical activities of scholars reveal the clear tendency that gradually more and more of them were ready to reconsider their position. They admit that Early Kurgans Culture at the initial stage of it might be not succeed to the Kura-Araxes but coexisted with it. Supposing that before the final solution of this problematic issue, it is necessary to continue the intensive study of this still discussing and essential issue. Nevertheless, of all above mentioned, on the background of the factual information, we assume that current archaeological data (Khashuri Natsargora, Kavtiskhevi Tsikhiagora and Berikldeebi settlements as well as the Namgala III #1 kurgan) contains more evidences to discuss more convincingly in favor the coexistence of the above considered cultures at the certain short time interval. Supposing that this process of the coexistence had place at the middle of the III millennium, presumably ca.2600-2500 BCE.
Description
Keywords
მტკვარ-არაქსის კულტურა, ბედენის კულტურა, ქრონოლოგიური ურთიერთმიმართება, ნამოსახლარები, Kura-Araxes culture, Bedeni culture, chronological correlation, settlements
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 257-261 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 257-261