ჰერმან ჰენრიხსის "მოკლე ამბავი პრინც ჰერაკლიუსისა და საქართველოს თანამედროვე მდგომარეობისა" და მისი პირველწყარო

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
“The Short Chronicle on the Prince Heraclius and Contemporary State of Georgia” [Kurze Geschichte des Prinzen Heraclius und des gegenwärtigen Zustandes von Georgien] by Hermann Henrichs, printed in Leipzig in1793, presents a 54-page historical chronicle. The author claims that he used the papers by count Alexander Jeka, i.e. Elias Habesci. This announcement of the author aims for (1) reader’s belief in authentic narratives and (2) best-selling book. Hermann Henrichs’ primary source is the following work: “The Partition of the Dominions of the Pope, Preceded by that of the Ottoman Empire, and by Considerations on Heraclius, the Reigning Prince of Georgia”. In three books. Translated from the French manuscript of Elias Habesci. Calcutta: from the press of Joseph Cooper, 1790.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/168-shromebi-shota-meskhia-100.html
Keywords
ერეკლე II, ჰერმან ჰენრიხსი, საქართველოს ისტორია
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება შოთა მესხია - 100, თბილისი, 2016, გვ. 358-366 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue Shota Meskhia - 100, Tbilisi, 2016, pp. 358-366
Collections