ქართველიზმები ჯალალ ედ-დინ რუმის „არსთა მესნავიში“. SOME GEORGIAN LEXICAL ITEMS IN THE MATHNAWI BY JALĀL AL-DĪN RŪMĪ

Abstract
The six-volume poem by the thirteen-century great Persian poet- mystic Jalāl al-Dīn Rūmī (1207 – 1273) is still actively translated and studied worldwide. Mathnawi is an inexhaustible source of themes, plot allusions, and reminiscences. Rumi’s contemporaries rightly recognized it as the “Encyclopedia of Sufi sm”, and the last classic Persian poet Abd al-Rahman Jami (1414-1472) even called it the “Persian Qur’an”. The “Muslim-Eastern part” of the narrative has been thoroughly and elaborately studied over the centuries. From the creation of Mathnawi until today, dozens of commentaries have been written, authors have interpreted the poem from different angles, and almost no aspect of Rumi’s masterpiece remained untouched and unexplained or unclassifi ed as much as possible in these commentaries. Against this background, we were surprised by the fact that there are certain passages or places in the text, in front of which the commentators admit their weakness and, despite the proposed version, they reason with a phrase-code common in the Arab-Muslim literature of the Middle Ages: ولله أعلم , „and Allah knows better”, which shows the uncertainty of the aforementioned idea. The fact is that this above-mentioned phrase is used not only to explain complex Sufi concepts but also with certain lexical items, the exact content of which is unknown to the commentator, and it is up to the context only to find out what was meant by the “Great Esoteric”. In the case of a large part of such lexical units, the text of Jalāl al-Dīn Rūmī ‘s poem includes Georgian words as an artistic technique to create the effect of “alienation”. Our special research and observation showed dozens of such words, which are being discussed in the paper. We classified such lexical units into two parts – words of Georgian origin (for example, “morning” دیلا , “castle” سیخه ) and those whose Georgian Origin is doubtful, but we still think that Rūmī used Georgian material and context (for example, “bread” .(بوری Apart from lexical units, we have cases where we come across Georgians and Georgia in different contexts and for various artistic reasons. For example, Georgians as a symbol of undefeatability and bravery, are used to create numerous artistic metaphors and hyperbolas.
Description
Keywords
რუმი, არსთა მესნევი, ჰიპერბოლა, ქართული პარალელი, Rūmī, Mathnawi, Hyperbola, Georgian parallel
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 177-181 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 177-181