ეგზისტენციალური კრიზისი ვაჟა-ფშაველასა და ბესიკ ხარანაულის პოეზიის ინტერტექსტუალურ კონტექსტში. Existential Crisis in the Intertextual Context of Vazha- Pshavela’s and Besik Kharanauli’s Poetry

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
An existential crisis, revealing the pain of human existence, manifests itself in a number of literary texts with diverse variations depending on the philosophical, religious or aesthetic worldview of the authors. In this point of view, Vazha-Pshavela and Besik Kharanauli are related to each other, in intheir work the topic of the search for human meaning is important. We explain a few poems by Vazha-Pshavela and Besik Kharanauli in the intertextual context. In these texts, the stream of thoughts of the author is aimed at finding out, understanding the purposes of a person. The real-metaphysical spaces are arranged in the poems. Lyrical characters are trying to break out of the framework of life and overcome vanity. In the chronotope of poetry, on the one hand, there is an existence hidden by pain and death, with its monotonous routine, on the other hand, there is a striving for the divine and sacred. Lyric characters, by their conscious choices, want to get rid of false values and give meaning to life, to their own existence. The chivalrous spirit of the heroes of Vazha-Pshavela, suggesting a striving for ideals, was lost in the man of the twentieth century. In the lyric poems by Besik Kharanauli, children name the broken unfortunate doll in honor of the main character Alexander and thus unwittingly, naively find the exact symbol of human essence. Alexander realizes that he is really a disabled doll who does not even have the strength to escape. Alexander is the author’s mask, Alter Ego. The Subjective and objective perceptions of realities change and evoke the essence of dreams. The thinking of the authors is philosophical and religious, which gives depth to their texts. There are boundless possibilities of wonderful words, which transform thoughts and ideas into new forms.
Description
Keywords
ეგზისტენციალური კრიზისი, ვაჟა-ფშაველა, ბესიკ ხარანაული, პოეზია, ინტერტექსტუალურ კონტექსტი, Existential Crisis, Vazha-Pshavela, Besik Kharanauli, Poetry, Intertextual Context
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა, XIX საუკუნე − ეპოქათა მიჯნა, სამეცნიერო შრომათა ჟურნალი N 2, თბილისი, 2021, გვ. 219-241 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities Department of History of New Georgian Literature, XIX CENTURY – AT THE CROSSROADS OF EPOCHS, JOURNAL OF SCIENTIFIC WORKS N 2, Tbilisi, 2021, pp.: 219-241
Collections