დავით გურამიშვილის სააზროვნო სისტემის ძირითადი მახასიათებლები მსოფლიო ლიტერატურისა და ინტერკულტურულ კონტექსტში

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-03-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Davit Guramishvili heritage and his mindset demands its discussion in the context of interculturalism. At the same time, we have to consider the attitude with the traditional cultural heritages and at the other hand with the Christian literary heritage and tradition for the reasonthat it is based on the roots of middle age Georgian literary in horizontal and vertical view, also on the symbols and use its fictional examples. It has link with the paradigm structure of Biblical world. In the late middle ages after the renaissance, it was linked with the processes developed according cultural direction, literary directions. All of this took place and were based on the Cristian religion. We have to pay attention to the special connection with the folklore in Davit Guramihvili’s poetry. Author to emphasize his emotions uses folk tradition. It is the most important aspect to his poetry that he was very close not only to the Georgian folk materials but also was using Ukrainian materials. He was using the mindset system from folklore motifs and formal variation. It is not unusual to find the pastoral symbols for the reason that the author developed such a lyrical poetry on the based of folklore and the Bible. Those symbols were used in “Happy Summer” well known with another name “Thorny Shepherd”. Mindset system of Davit Guramishvili contains paradigms form the epoch. What about the renaissance, Davit Guramishvili’s heritage has renaissance feeling only on the base of religion and it is connected to the spiritual raising theory. In his poetry we equally met old and new epoch. Research history is very rich and especially in context of the Bible, but still the main aspects remain as gap and needs consideration. In parallel of literary design he was free and dedicated author to the own ideas, spiritual and intellectual possibilitiesand fictional fantasy and with his poetic experience was making special system of mindset. In our research work we make the base of intercultural and allegoric understading of Davit Guramishvili’s heritage interpretation.
Description
Keywords
დავით გურამიშვილი, სააზროვნო სისტემა, ალეგორიული ხედვა, პარადიგმა, Davit Guramishvili, Mindset system, allegoric understading, the paradigm
Citation
პროფესორ ოთარ ბაქანიძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ლიტერატურათმცოდნეობა: ისტორია, პერსპექტივები და გამოწვევები, თეზისები, 31 მარტი 2021, გვ. 91-95/ International Scientific Conference Dedicated to Prof. Otar Bakanidze: LITERARY STUDIES: HISTORY, PERSPECTIVES AND CHALLENGES, Abstracts, 31 March 2021, pp.: 91-95