ზვიად გამსახურდიას თეორიულ-ლიტერატურული შეხედულებები

Abstract
ნაშრომში განხილულია ზვიად გამსახურდიას შეხედულებები ისეთ საკითხთა ირგვლივ, როგორებიცაა: მხატვრული ლიტერატურის არსი და დანიშნულება, ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდოლოგია, კრიტიკის მიზნები, თარგმანის თეორიის პრობლემები და სხვ. The paper discusses Zviad Gamsakhurdia's views on such issues as: the essence and purpose of literature, the methodology of literary criticism, the aims of criticism, the problems of translation theory, etc.
Description
Keywords
ქართული ლიტერატურა, ქართული კრიტიკა, ზვიად გამსახურდია, Georgian Literature, Georgian Criticism, Zviad Gamsakhurdia
Citation
ზვიად გამსახურდია - პოლიტიკა, მეცნიერება, ლიტერატურა (კონფერენციის მასალები), 2020, გვ. 405-413. / Zviad Gamsakhurdia - Politics, Scholarship, Literature (Conference proceedings), 2020, pp. 405-413
Collections