საქართველოს ისტორიის დამახინჯების შესახებ აზერბაიჯანულ გამოცემებში

Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/163-shromebi-9.html
Keywords
ფალსიფიკაცია, ისტორიოგრაფია, თათარი, აზერბაიჯანი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IX, თბილისი, 2015, გვ. 355-372 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, IX, Tbilisi, 2015, pp. 355-372
Collections