სახელმწიფოს ფუნქციის ტრანსფორმაცია პოსტპანდემიურ პერიოდში (რუბრიკიდან მრგვალი მაგიდა "კორონომიკა")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცელობა
Abstract
Description
 პაპავა ვ., ჭარაია ვ. (2020). კორონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკის ზოგიერთი გამოწვევა. GFSIS, ექსპერტის აზრი, No. 136, <https://www.gfsis.org/ files/library/opinion-papers/136-expert-opinion-geo.pdf  მექვაბიშვილი ე. (2018). გლობალიზაციის ეპოქის ფინანსური კრიზისები და საქართველოს ეკონომიკა.  http://www.interpressnews.ge/ka/article/598160-soso-archvadze-dgevandeli- ekonomikuri-krizisi-seriozuli-shansia-ekonomikis-gadapormatebisa-da-axali- ekonomikuri-landshaptis-pormirebisatvis/
Keywords
Citation
ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2020, pp. 63-68
Collections