ფონემათა დისტრიბუცია ქართულში გავრცელებულ საკუთარ სახელებში: ფონეტიკური სიმბოლიზმი?

Abstract
Based on statistical analysis of consonants’ distribution in Georgian Proper Nouns and taking into account gender differences some generalizations might be suggested: Female proper nouns mostly represent r, l, m, n sonorant consonants, while male proper nouns – fricatives, occlusives and affricates (mostly glottalized ones). The statistic data give arguments to interpret consonants distribution as some kind of Phonetic Symbolism: Female nouns symbolizing general image of females’ soft nature are represented by soft, sonorant sounds, while male nouns symbolizing general image of males’ (physical strength, power, rudeness, and so on) – by sharp, abrupt, cleft sounds. The paper presents tables showing statistic data reflecting appearances of various consonants in Georgian Proper Nouns.
Description
Keywords
ფონეტიკური სიმბოლიზმი, ფონემათა დისტრიბუციული ანალიზი, ენობრივ მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი, phonetic symbolism, distributional analysis, statistical analysis of language data
Citation
სამეცნიერო კონფერენცია ტოგო გუდავა – მეცნიერი და მასწავლებელი, ეძღვნება დაბადებიდან 100 წლისთავს, თეზისები, 20 დეკემბერი 2022, გვ. 9-11