ივანე ჯავახიშვილი ძველი ქართული მწერლობის კლასიფიკაციისა და თხრობის სტილის შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Ivane Javakhishvili's research on the style of narration of monuments of ancient Georgian literature which is the introduction to his fundamental work - "Old Georgian Historical Writing" - was of great importance for the study of conceptual issues of Georgian theological and secular literature in general. He was the first to pay attention and formulate his views on the narrative and narrative terminology used in the historical and religious writing traditions, which discussed the issues of classification of the works of ancient Georgian literature in parallel. These are the question of the division of writing into two directions - ecclesiastical and civil, the method of orthodoxy used in theological and historical writings which involves the description of the eye, the creation of a pre-designed plan of works and the question of narrative style. The abundance of terminology was conditioned by the content and genre diversity of the monuments of ancient Georgian literature. Ivane Javakhishvili made his terminological observations on historical works, however, most of them can be considered from a philological-literary point of view. That is why the report discusses quite a number of different terms, in particular, in terms of genre: narrative, presentation, agency, recollection, description, history, chronograph, pronunciation; Author: eyewitness, narrator, orator, chronicler; According to the style of narration: the rule of narration, the relic of narration, the border of the word, the path of the word, the race of words, the first word and the above story; Sequence of narration: further afterwards, inconsistently and confusingly, litany word, a story described by rhetorical art and proper rhetoric; Structurally: Manuscript book chest and will. Most of the conclusions drawn on these issues are universally recognized and established in the scientific space, some - are supplemented, deepened and presented with new interpretations. The report discusses the different views on each issue raised on the basis of historical-philological research at the present stage. Our paper presents the merits of Ivane Javakhishvili in the context of the thinking space of the medieval era on the understanding of the existence, classification, genre, narrative style, author and essence of the names of ancient Georgian literature based on data from modern philological-literary science.
Description
Keywords
ივანე ჯავახიშვილი, სასულიერო და სამოქალაქო მწერლობა, ტერმინოლოგია, ჟანრი, თხრობის სტილი, Ivane Javakhishvili, Sacred and Civic Writing, Terminology, Genre, Narrative Style
Citation
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ტერმინოლოგიის საკითხები, V, გვ.: 357-378/ Arnold Chikobava Institute of Linguistics, Terminology Issues, V, pp.: 357-378
Collections