კერძო სამართლის მიმოხილვა

Abstract
კერძო სამართლის მიმოხილვის მეხუთე ნომერი ეძღვნება ეძღვნება: კერძო და საჯარო სამართლის ურთიერთმიმართების თანამედროვე გამოწვევებს, დასავლური სამართლის გავლენას აღმოსავლეთის ქვეყნებზე და მოიცავს დამოუკიდებელ სტატიებს. გამოცემა მომზადდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტის მიერ.
Description
Keywords
Citation
კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2023 N5, თბილისი, „მერიდიანი“, გვ. 316
Collections