პოეტების მიმოწერა, როგორც დრამატურგიული დისკურსის ეპისტოლარული ნაირსახეობა. CORRESPONDENCE OF POETS AS AN EPISTOLARY VARIETY OF DRAMATURGIC DISCOURSE

Abstract
The close attention of researchers to the epistolary heritage of three great European poets scattered across different countries – Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva and Rainer Rilke, who were connected by incredible and in many ways tragic circumstances, testifies to how important for them, who were at odds with the existing reality and completely whelmed by creativity, was a spiritual and aesthetic connection with each other. In June 1926, the greatest German-speaking poet of the 20th century, Rainer Maria Rilke, sent Tsvetaeva two of his books and a letter: “Dear poetess, now I received a letter from Boris Pasternak that shook me endlessly ... Excitement and gratitude – all that his message stirred up in me – must go from me (as I understood from his lines) first to you, and then, through your mediation, further to him! The epistolary love triangle of the poets who never met during this time lasted a few months – at the end of December 1926, Rilke died. Marina found out about this on New Years Eve. And she wrote him a posthumous letter, in which there were such words: “Beloved, I know that you read me before I write ... Rainer, You are still on earth, not even a full day has passed.” The purpose of the presentation: to substantiate the assertion that the assembly of the literary letters of three poets can be defined as an epistolary variety of dramatic discourse, in which the participants in the correspondence appear before each other in certain situational and communicative roles, and their letters are perceived as monologues-replicas of; protagonists in their fictional novel about love, jealousy, betrayal and separation. The letters of famous poets to each other tell not only a story of invented love, but also real stories of everyday existence and creative work, awareness of the processes of poetic art, the search for clear and concise means of expression, precise wording, a critical examination of works of art, a discussion of the creative manner of poets of the ways of past and present. Particular attention is paid to the semasiological analysis of a special poetic language saturated with metaphors, in which brothers in the poetic art communicated only with each other, and consideration of the ways of presenting information in their messages.
Description
Keywords
ეპისტოლარული რომანი, დრამატული დისკურსი, მეტაფორული ფრაზების სემასიოლოგიური ანალიზი, epistolary novel, dramatic discourse, semasiological analysis of metaphorical phrases
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 35-39 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 35-39