მიხაკო წერეთელი - ქართველი ერის წარმოშობის შესახებ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper focuses on two issues: how did Mikhako Tsereteli understand the concept of nation and what he thought about origin of the Georgian nation. These issues are discussed and examined in his book: “Nation and Humanity” (Tbilisi, 1910). M. Tsereteli studied European theoretical heritage and based on it he elaborated his definition of nation – high level of cohesion with a common language, religion, customs, culture, law, history, self-identity, statehood or aspiration to it. Formation of the Georgian nation took place in the “era of Christendom” in the 4th-11th cc., and this process was completed in the “Golden Age” (12th-13th cc.).
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/168-shromebi-shota-meskhia-100.html
Keywords
მიხაკო წერეთელი, ეთნოგენეზი, ერის წარმოშობა
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება შოთა მესხია - 100, თბილისი, 2016, გვ. 463-477 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, Special Issue Shota Meskhia - 100, Tbilisi, 2016, pp. 463-477
Collections