ივანე ჯავახიშვილი – ცხოვრება და მოღვაწეობა

Abstract
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/165-shromebi-10.html
Keywords
ივანე ჯავახიშვილი, ისტორიოგრაფია, ქართლის ცხოვრება
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, X, თბილისი, 2016, გვ. 9-36 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, X, Tbilisi, 2016, pp. 9-36
Collections