Transformation of forms of employment in the context of the global pandemic (დასაქმების ფორმების ტრანსფორმაცია გლობალური პანდემიის პირობებში)

Abstract
In the conditions of the modern global pandemic, a necessary condition for economic development represents the formation of a flexible labor market that adequately responds to the rapidly changing conditions of the economic system. Such non-standard forms of employment and working hours have spread, as: various types of borrowed labor (staff leasing, outsourcing, outstaffing); Remote employment, various forms of television work; Freelancers, and more. They are considered to be tools for adapting to the constantly changing conditions of the economy and therefore the main purpose of their use is to realize the interests of labor market entities. In addition, the practice of using modern forms of employment is characterized by the rational use of working time and it significantly expands the employment opportunities of vulnerable groups (youth, women, disabled people, retirees, etc.), as well as helps enterprises to overcome the crisis. Helps them to increase work efficiency and reduce production costs, at the expense of optimal use of labor resources. Accordingly, the scientific paper presents the peculiarities of the transformation of the main forms of employment in developed countries, in the current global pandemic. Particular attention is paid to the study of the development of non-standard forms of employment and the evaluation of their effectiveness. In particular, the main conceptual approaches are discussed. The impact of Covid-19 on employment and the overall process of economic development is studied
Description
1. გელაშვილის., მინდორაშვილი მ., აბესაძე ნ., ოქრუაშვილი მ., ქუცურუა ქ., ფანცულაია ნ., გელაშვილი ნ. COVID-19 პანდემიის გავლენა საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტზე. მონოგრაფია. თსუ-ის გამომცემლობა, თბილისი, 2021 წელი; 2. გველესიანი რ. შრომის ბაზრისა და დასაქმების პოლიტიკის წინააღმდეგობები და წარმატების სტრატეგია. ეკონომიკა და ბიზნესი, №4,2010 წელი; 3. მექვაბიშვილი ე. კორონომიკური კრიზისის გამოწვევები მსოფლიოსა და საქართველოსთვის. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“. N1, 2021 წელი. (tsu.ge); 4. პაპავავ., ჭარაიავ. კორონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკის ზოგიერთი გამოწვევა. ექსპერტის აზრი. N136. საქართველოს სტარტეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი. თბილისი. 2020 წელი. (GFSIS.ORG); 5. პაპავა ვ. კორონომიკა და ეკონომიკა კრიზისის წინაშე. 21 მარტი, 2020. https://for.ge/view/ 182671/koronomika-daekonomika-krizisis-winaSe.html; 6. პაპავა ვ. კორონომიკა და თვისებრივად ახალი ეკონომიკური კრიზისი. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, “Ekonomics and Business”ტომიXII, N2, 2020 წ. http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge; 7. ტუხაშვილი მ. საქართველოს მოსახლეობის ტერიტორიული მობილობის კვლევის სტრატეგიის შესახებ. ჟურნალი „მიგრაცია“, N7. თსუგამომცემლობა, 2017 წელი; 8. ტყემალაძე ი. დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკა კოვიდ-19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში საქართველოში. ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, N12, 2021; 9. ტყემალაძე ი. დისტანციური დასაქმების როლი COVID-19-ის პანდემიის უარყო-ფითი შედეგების შემცირებაში. თსუის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ინტერნეტკონფერენცია „თანამედროვე მსოფლიოს ეკონომიკური პრობლემები“. თბილისი, 2020 წელი; 10. ღაღანიძეგ. მსოფლიო ეკონომიკა პანდემიამდე, პანდემიის დროს და პანდემიის შემდეგ. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, ტომი XII, N2, 2020 წელი. http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge; 11. ჩიქობავა მ. COVID-19, როგორც ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ფორმა. გლობალიზაცია და ბიზნესი, N10, 2020 წელი. gb-N10.pdf (eugb.ge); 12. ცარციძე მ. დისტანციური დასაქმები სგანვითარების პერსპექტივები საქართველოში კორონომიკის პირობებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, N10, ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი 2020 წ. ISSN 2449-2396. eugb.ge; 13. ცარციძე მ., ლაცაბიძე ნ.შრომის ბაზარი და არაფორმალური დასაქმების თავისებურებები გლობალური პანდემიის პირობებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, N12, ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2021წელი. ISSN 2449-2396. (eugb.ge); 14. Anderson, Heather., Caggiano, Giovanni., Vahid, Farshid., Wong, Benjamin. “Sectoral Employment Dynamics in Australia and the COVID-19 Pandemic”. The Australian Economic Review, vol. 53, no. 3 (2020); 15. Beck, Ulrich. „The Brave New World of Work“.Cambridge: Polity Press, (2014); 16. Blinder, Alan S. "Building Bridges to Help the Economy Through Covid," The Wall Street Journal,December(2020); 17. Beland, Louis-Philipp. “COVID-19, Stay-At-Home Orders and Employment: Evidence from CPS Data” IZA DP No. 13282 (2020); 18. Barrot, Jean-Noel. “The Employment Effects of Faster Payment: Evidence from the Federal Quickpay Reform”. Journal of Finance (The), vol. 75, n° 6, pp 3139-3173, (in coll. with R. NANDA). (2020). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jofi.12955; 19. Coibion, Olivier., Gorodnichenko, Yuriy., Ropele, Tiziano.“Inflation Expectations and Firm Decisions: New Causal Evidence”, Quarterly Journal of Economics 135, (2020); 20. Countries in 1990s”. World Bank, Social Protection Discussion Paper Series No. 2002; 21. Dingel, Jonathan I. and Neiman, Brent.“How many jobs can be done at home?” 26948, National bureau of economic research, Cambridge, MA 02138 Working Paper, (2020); 22. Forteza, Alvaro; Rama, Martin. “Labor Market "Rigidity" and the Success of Economic Reforms across More than 100 Countries”. Policy Research Working Paper;No. 2521. World Bank, Washington, (2001); 23. Fetzer, Thiemo., Hensel, Lukas., Hermle, Johannes., Roth, Christopher. “Coronavirus Perceptions And Economic Anxiety”, forthcoming at Review of Economics and Statistics. (2020); 24. Riboud, Michelle., Sanchez-Paramo,Carolina., Silva-Jauregui, Carlos. .”DoesEurosclerosis Matter? Institutional Reform and Labour Market Performance in Central and Eastern European Countries in 1990s”. World Bank, Social Protection Discussion Paper Series No. 0202. (2002); 25. Standing, Guy.“Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice”. Basingstoke: Macmillan,(1999);. 26. Silagadze A. Atanelishvili T. The Main Economic Indicators of the EU and Georgia “Topical Problems of the Development of Economy and Economic Science.” Collection of scholarly works of Paata Gugushvili Institute of Economics TSU, 2014; 27. Tukhashvili M. Georgian Labour Market in the condition of Political and Economic Crisis. In the book:Youth Employment: Challenges and Opportunites. Timisoara.Eurostampa, 2012; 28. Wielen, van der Wouter.,Barrios, Salvador. “Fear and Employment During the COVID Pandemic: Evidence from Search Behaviour in the EU”, JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 08/2020, European Commission. (2020). https://voxeu.org/article/fear-and-employment-during-covid-pandemic; 29. Ваенкевич В.Е., Зайцева О.В. Нестандартная занятость: сущность, формы, масштабы, регулирование// Белорусский экономический журнал. 2015. Стр. 131. http://bem.bseu.by/rus/archive/3.15/BEJ-3-2015-vankevich-zaytseva.pdf. 30. Котляров И.Д. Нестандартные формы занятости: позитивные, негативные, нейтральные//JournalofEconomicRegulation (Вопросы регулирования экономики) 2015. Том 6. №4.с. 3.https://cyberleninka.ru/article/n/. 31. Мусаев Б.А. Нестандартная занятость как форма реализации условий нового экономического уклада/ Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №2 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/59EVN217.pdf. https://cyberleninka.ru/article/n/; 32. Потуданская В.Ф., Мокрецова А.В. Классификация нестандартных форм занятости//Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012;(1)(18). Стр. 77.https://www.elibrary.ru/item. 33. Полная статистика по удалённой работе за 2021 год во всем мире - Promopoisk; 34. Разумов А., Цыганкова И., Антонова Г. Никишина О. Нестандартная занятость как форма использования рабочего времени (российский и зарубежный опыт).Москва. Издательство «Дашков и К», 2019г. 35. 12 стран мира с самой высокой долей удаленных сотрудников (vesti.ru);
Keywords
Employment, Pandemic, Global crisis, Non-standard employment, Remote employment
Citation
International Scientific Conference Dedicated to the Establishment of the University and the 100th Anniversary of the Faculty of Economics and Business “Covid 19 Pandemic and Economics”, Tbilisi, 2022, pp. 396-405
Collections