იშიგუროს კლონები. ISHIGURO’S CLONES

Abstract
Nobel Prize winner contemporary British novelist Kazuo Ishiguro is one of the most remarkable figures in British and world literature. His notable works include not only novels but also variety of film scripts. The most famous fictions by Ishiguro include: “The Remains of the Day”, “When We were Orphans”, “Never Let Me Go”, “Klara and Sun” etc. The goal of my paper is to study Ishiguro’s one of the well-known and popular novel “Never Let Me Go” (2005) from philosophical and socio-political standpoints, to learn interpretation of science and arts, as well as of love and sexuality; and analyze the author’s relation to Posthumanism. We can easily say that this fiction gave new dimension to the problem of ethics and identity of human clonning in the new millennium’s British literature. For this purpose, I try to discuss the novel in three directions: 1. Identity and reality of clones; 2. Ishiguro’s interpretation of Plato’s Cave; 3. Fate of humans as biblical clones in the era of technology.
Description
Keywords
იშიგურო, პლატონი, პოსტჰუმანიზმი, კლონები, Ishiguro, Plato, Posthumanism, Clones
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 189-191 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 189-191