გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
მერიდიანი
Abstract
მონოგრაფია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტის გამოცემაა, რომელიც გარიგების ფორმას ეძღვნება. წიგნი ეფუძნება სადისერტაციო ნაშრომს _ „გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა“. პუბლიკაცია განკუთვნილია როგორც მეცნიერების, მოსამართლეებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, ისე კერძო სამართლით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის. The monograph is an edition of the Contemporary Private Law Institute at the Faculty of Law of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. The book deals with the issue of form of transaction and is based on the doctoral dissertation: “Compulsion to Form of Transaction as a Limitation of Freedom of Form”. The publication is addressed to scientists, judges and legal practitioners, as well as to wider audience interested in private law.
Description
Keywords
გარიგება; ფორმა; გარიგების ფორმა; ფორმის თავისუფლება; სახელშეკრულებო სამართალი; სამართლის ევროპეიზაცია; ასოცირების შეთანხმება; სამართლის; უნიფიკაცია; ფორმის ფუნქციები; შრომითი ხელშეკრულება, Transaction; Form; Form of Transaction; Freedom of Form; Contract Law; Europeanization of Law; Association Agreement; Unification of Law; Functions of Form; Labour Agreement
Citation
გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა; "მერიდიანი", 2018. 273 გვ.
Collections