სინქრონული თარგმანის სტრატეგიების განვითარება

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-12-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
The above strategy solves the difficulties of comprehending the source-text. First of all, it happens by expanding the context; e.g. by means of probabilistic forecasting that helps the interpreter to comprehend the utterances and restore the initial text on the basis of various information elements. The better the interpreter is aware of the topic of the discussion and the communicative situation, the easier to project the continuation of the uttered phrase; the basis for the projection might be the names of international organizations, phraseological units, repetitions, etc. E.g. the first part of the following sentence „ I’d like to thank you, Mr. Chairman, for convening the meeting of the CBRN” – is easy to project as all the participants are grateful for having the opportunity to address the meeting; extralinguistic projecting is vividly seen in the second part because the interpreter is well aware of the type of an event and its topic. The words like “meeting”, “convene” help the interpreter to prognosticate the continuation of the phrases. By developing the skill of probabilistic forecasting the interpreter strengthens her ability to comprehend the initial text and decreases the cognitive load during simultaneous interpretation. By using the expectancy strategy the interpreter gets the additional context: the interpreter pauses for several seconds and listens to the continuation of the initial phrase in the source language that might better explain the previous part of the text.
Description
Keywords
სინქრონული თარგმანი, სტრატეგია, წყარო-ტექსტი, სამიზნე ენა, ტექსტის გამარტივების სტრატეგია, ალბათობრივი პროგნოზირება, მოლოდინის სტრატეგია, Simultaneous interpretation, the Strategy, the Source Text, the Target language, Text simplification strategy, Probabilistic forecasting, the Strategy f Expectancy
Citation
სამეცნიერო კონფერენცია „XIX საუკუნე – ეპოქათა მიჯნა“, თეზისები, თბილისი, 2021, გვ. 39-41 / Scientific Conference XIX CENTURY – THE BOUNDARY OF EPOCHS, ABSTRACTS, Tbilisi, 2021 pp. 39-41