"გარდამავალი ხანის" ქართული მწერლობის ესთეტიკური პრობლემატიკა ახალი დროის ქართული იდენტობის კონტექსტში

Abstract
Description
Keywords
ესთეტიკა, ლიტერატურა, თარგმანი, Aesthetics, literature, translation
Citation
Collections