ვერბალური გრაფიტის ლინგვისტიკური ანალიზი

Abstract
Artefacts of verbal graffiti have been found on ancient tombs, on the debris of buildings in Rome, Pompeii, Southern Syria, the US state of New Mexico or Egypt. Runic inscriptions made by Vikings have also been discovered. All verbal graffiti (old or new) can be considered as complete speech acts that are known as communicative acts. Generally, communication also implies the expression of a certain modality. These verbal captions represent a completed text and express the completed story. Among the texts discussed, the most wide-spread are given (first) names (sometimes first and last names), which in this particular case express more that the name of a particular person. It can really be considered as one person’s life story. In terms of distribution, dirty jokes come second. Slogans and announcements rank third – e.g. “I won 8552 dinars gambling in Nutseria – it was a fair game” (Written in Pompeii on the 12th of December, 56 AD). Sports content inscriptions rank fourth almost in all the countries of the world. Texts-inscriptions of a philosophical nature rank fifth (“those who want self-service can drink the sea (Pompeii)). The next come the captions with political content, and texts related to educational process rank seven. I used the method of statistical analysis and these findings apply to all centuries and various countries. Why do people write on the walls? They write on the walls because they have the opportunity to appeal to the whole world without fear of backlash and retaliation. Archetypal behavior is a synthesis of the reactions of thousands of people. In the present article I conclude that the inscriptions on the walls of public institutions are an archetypal (collective) response to the fear of death. First of all, it is the engraving of a proper name, which is the most common graffiti (a verbal text) in the majority of cultures. The latter is evidenced by numerous examples from the historical and modern eras. This is the archetypal response of the collective unconscious to various types of fear, the most important of which is the fear of death and the loss of empirical ego. It should also be noted that after the advent of social networks and their walls, there are almost no inscriptions on the walls of public institutions.
Description
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
Keywords
გრაფიტი, ლინგვო-პრაგმატიკული ანალიზი, ანალიტიკური ფსიქოლოგია, Graffitti, linguo-pragmatic analysis, analytical psychology
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 93-96
Collections