ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. I ნაწილი: ფული ადრეანტიკურ და ელინისტურ ხანაში. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა კოლხეთსა და იბერიაში

Abstract
2015 წელს დასრულდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი – „ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-ქართული ონლაინ- კატალოგი“. დღეს მზად არის მისი პირველი ნაწილი (იხ. http://geonumismatics.tsu.ge). აქ გთავა- ზობთ კატალოგის ბეჭდურ ვერსიას. “Online English-Georgian Catalogue of Georgian Numismatics” is project funded by Shota Rustaveli National Science Foundation. Having 2015 as a deadline, now it is represented by the first part (v. http://geonumismatics.tsu.ge), offered here as printed version.
Description
Keywords
Greek coinage, Roman coinage, Colchian money, imitations
Citation
ქართული ნუმიზმატიკის კატალოგი. I ნაწილი: ფული ადრეანტიკურ და ელინისტურ ხანაში. სამონეტო საქმე და სამონეტო მიმოქცევა კოლხეთსა და იბერიაში,2013, 269 გვ./ Catalogue of Georgian Numismatics. Part One: Money in Classical and Hellenistic Periods. Coin Issues and Monetary Circulation in Colchis and Iberia (Georgia), 2013, 269 p.
Collections