ლიტერატურის ფუნქციისათვის: სოლიდარობა და ომის ნარატივი ომისა და ანტიომის ლიტერატურაში

Abstract
On the one hand, literature, as a field that carries the aesthetic function of art, is sustained and unchanged, a universal phenomenon that includes “artistic access”, and on the other hand, literature, as a reflection accompanying processes, changes as much as the society, values, points of view change. Accordingly, the literature reflects both change and innovation. This approach has become particularly topical in the literary studies of the “New Historicism”, where a cultural system participates in the creation of a literary text, which creates the basic motive of the text, substantive trends, direction and development. War, as a heroic description of heroic deeds, traces its roots back to ancient literature. The term includes military-themed texts inspired by war, although military literature also marks out such writings where military actions are not described but the experience of war is shown. The term Military Literature, which appeared during the First World War, was further deepened and expanded during the Second World War. Anti-war literature is a term developed after military literature and in its discourse, where civil heroism, solidarity, the human side of war, tragedy have taken the lead. Anti-war, the same anti-military literature singles out human rights, personal and social tragedies, where neither side is the winner. On the one hand, literature, as a field that carries the aesthetic function of art, is sustained and unchanged, a universal phenomenon that includes “artistic access”, and on the other hand, literature, as a reflection accompanying processes, changes as much as the society, values, points of view change. Accordingly, the literature reflects both change and innovation. This approach has become particularly topical in the literary studies of the “New Historicism”, where a cultural system participates in the creation of a literary text, which creates the basic motive of the text, substantive trends, direction and development. War, as a heroic description of heroic deeds, traces its roots back to ancient literature. The term includes military-themed texts inspired by war, although military literature also marks out such writings where military actions are not described but the experience of war is shown. The term Military Literature, which appeared during the First World War, was further deepened and expanded during the Second World War. Anti-war literature is a term developed after military literature and in its discourse, where civil heroism, solidarity, the human side of war, tragedy have taken the lead. Anti-war, the same anti-military literature singles out human rights, personal and social tragedies, where neither side is the winner. On the one hand, literature, as a field that carries the aesthetic function of art, is sustained and unchanged, a universal phenomenon that includes “artistic access”, and on the other hand, literature, as a reflection accompanying processes, changes as much as the society, values, points of view change. Accordingly, the literature reflects both change and innovation. This approach has become particularly topical in the literary studies of the “New Historicism”, where a cultural system participates in the creation of a literary text, which creates the basic motive of the text, substantive trends, direction and development. War, as a heroic description of heroic deeds, traces its roots back to ancient literature. The term includes military-themed texts inspired by war, although military literature also marks out such writings where military actions are not described but the experience of war is shown. The term Military Literature, which appeared during the First World War, was further deepened and expanded during the Second World War. Anti-war literature is a term developed after military literature and in its discourse, where civil heroism, solidarity, the human side of war, tragedy have taken the lead. Anti-war, the same anti-military literature singles out human rights, personal and social tragedies, where neither side is the winner. In the report, we will discuss the functional load of literature in military and anti-war literature. We will pay special attention to the discourses of solidarity and the experience of war on the example of contemporary Georgian literature.
Description
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
Keywords
ლიტერატურის ფუნქციურობა, ომის ლიტერატურა, ანტიომის ლიტერატურა, functionality of literature, military literature, anti-war literature
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 101-104
Collections