სიტყვის მაგიური ძალა: ზოგი საინტერესო ფაქტი ფრაზეოლოგიისა და ფსიქოსომატიკის ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით. THE MAGIC POWER OF WORDS: CERTAIN INTERESTING FACTS REGARDING THE RELATION BETWEEN PHRASEOLOGY AND PSYCHOSOMATICS

Abstract
It is well known that every language abounds in phraseological units with somatic components. These are untranslatable expressions containing the names of various parts of the human body as well as the elements of the respiratory, neural and gastro-intestinal systems. The paper aims to study the phraseological units with somatic components in English and Georgian languages. Numerous linguists have dealt with the study of such units in both languages under analysis. However, the novelty of the given paper is that it approaches the above-mentioned units with regard to their psychological impact, which, in the long run, either affects or benefits the human health system. Therefore, based on the works of neuroscientists and psychologists, the paper outlines the positive and negative impacts of phraseological units with somatic components on human health. Numerous research works and experiments have proved that some of the phraseological units under analysis (the ones with the negative semantic content) are harmful to our health, whereas others (the ones with positive semantic content) are safe, and, what is more, have a certain healing power. The paper discusses both types of phraseological units and their impact on human health. All the English empirical material is taken from numerous printed and electronic dictionaries of idioms. As for the Georgian material, it is taken from printed and online dictionaries as well as live colloquial speech. The English and Georgian idioms related to parts of the human body and analyzed in the given paper are as follows: head, eyes, ears, heart, throat, foot, hand. Based on the analysis of ample empirical data, the paper proves that in our everyday speech we should try to avoid using phraseological units with negative meaning and try to replace them with positive ones.
Description
Keywords
ფრაზეოლოგიური ერთეულები, სომატური კომპონენტი, დადებითი კონოტაცია, უარყოფითი კონოტაცია, ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, phraseological units
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 87-90 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 87-90