სლავური ფენტეზის მითოლოგიური სათავეები. MYTHOLOGICAL ORIGINS OF SLAVIC FANTASY

Abstract
Slavic fantasy is a kind of fantasy genre that embodies the most characteristic features of mass literature in general, but has its certain specificity. Its main features are rooted in the traditions of fairy tale and fantasy literature. Fantasy, in fact, is also strong in its mythological origin: in the view of some researchers fantasy should be elevated not to the level of the fairy tale, but directly to myth. The focus of fantasy is always set in “either redifined canonical system of myths, or author’s original mythopoetic concept, the most important feature of which is creation of a secondary world (holistic view of the world and human being), where the man is a microcosm in the macrocosm system”. Fantasy builds a model of the world revealing such features of mythological thinking as the inseparability of humans from the environment, the personification of good and evil, the humanization of nature, the identification of microcosm and macrocosm, spatial and temporal syncretism, binary logic. Most works of Slavic fantasy build a mythological vision of the world. E.M. Meletinsky noted that refracting the accepted forms of life, the myth creates some new fantastic “higher reality”, which is perceived as the primary source and ideal prototype. The general mythological basis in the works of the studied genre is implemented in Slavic mythology. The artistic world of Slavic fantasy in its structure corresponds to the architectonics of cosmogonic myths. In Slavic fantasy, the authors create a mythological model inspired by traditional mythology: they describe the stages of the world creation, appearance of the gods, legends and stories recalling the origins of the main character. The exploitation of mythological motifs in fantasy genre quite clearly confirms the following trend: “mythology is becoming a functional subsystem of modern fiction” .
Description
Keywords
სლავური ფენტეზი, ზღაპრულ- მითოლოგიური საფუძველი, მითოლოგიური წარმომავლობა, სამყაროს მოდელი, მითების არქიტექტონიკა, Slavic fantasy, tale-mythological basis, mythological origin, a model of the world, architectonics of myths
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისები, თბილისი, 2022, გვ.: 139-142 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities, 16th FACULTY SCIENTIFIC CONFERENCE IN HONOUR OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF MARIAM LORTKIPANIDZE, Abstracts, Tbilisi, 2022, pp.: 139-142