ქართულ-ევროპულ ლიტერატურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან. From the history of the Georgian-European literary relations

Abstract
მონოგრაფიაში ნაჩვენებია, თუ როგორ არის დანახული ევროპელ მწერალთა და მოგზაურთა მიერ საქართველო, როგორ უკავშირებენ ისინი ქართულ რეალობას ევროპულს და რას მიიჩნევენ ქართველთა იდენტობის ძირითად მახასიათებლებად. საუბარია იმის შესახებ, თუ რა საერთო ტენდენციები ახა- სიათებს ქართულ და ევროპულ ლიტერატურას, რომ XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურა ეფუძნება როგორც ეროვნულ, ასევე ევროპულ ლიტერატურულ ტრადიციებსა და სააზროვნო სისტემას. წიგნი გამიზნულია ლიტერატურათმცოდნეებისათვის, საუ- ნივერსიტეტო სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის.
Description
Keywords
ქართული, ევროპული, ურთიერთობები, Georgian, European, relations
Citation
ქართულ-ევროპულ ლიტერატურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან, თბილისი, 2022, 202 გვ./ From the history of the Georgian-European literary relations, Tbilisi, 2022, 202 p.
Collections