ილია ჭავჭავაძე – „განდეგილი“ (ეროვნული იდენტობის დესტრუქცია და კოლონიზაციის ტრავმული გამოცდილება – თვითიდენტიფიკაციის კრიზისი). Ilia Chavchavadze – THE HERMIT (Destruction of national identity and traumatic experience of colonization – a crisis of self-identification)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
Abstract
Named Critical Realism, the Georgian literature of the second half of the 19th century laid the foundation for searching for national identity and self-knowledge, the formation of concepts reflecting understanding within the national chronotype of the anti-colonial movement, and the formation of different value systems. The first of the European model of worldview, Georgian critical religiosity, is nourished by the standard features of our writing; as the ideologicalworldview cornerstone of realists, writers is an artistic reflection of the historical purpose, cultural phenomenon, national values, and civic responsibility. Targeted intellectual activity, political activity, and mobilization of the society are the preconditions for awakening the national self-consciousness, re-evaluating the value system, and transforming the national paradigm. "Caring for the survival of the nation and reviving the culture has been a cornerstone of the philosophy of the Tergdaleans." [Jones 2007: 58-59] Literary scholars have repeatedly stated that our cultural elite led the process of creating the Georgian national idea. It was Ilia Chavchavadze who created the narrative of the Georgian nation, the content of which reflected our reality, everyday life, and living environment. At the same time, in terms of form, it appeared in the form of a European worldview. "He inspired the national spirit of the ethical body of Georgian unity" [Chkhatrishvili, 11]. The writer believed that the idea of progress merged with the model of European development. Civic activism and the transformation of one's reality was a fundamental principle for the poet, and the only sensible strategy was the way of knowledge, science, production, and the unity of nations. Georgian literature has always reflected epoch-making events, needs, shortcomings, and strengths. Starting from 1801, after the annexation by the Russian Empire, in the first decades of the nineteenth century, the Georgian aristocracy was left without a national-political function, as local Georgian education was neglectted or inaccessible to a specific part of our society. Such political processes created a crisis of self-identification in the Georgian colonized culture, clearly reflected in the most visible literary-publicist texts. The concern of self-determination in Georgian literature is related to the existential issue, which implies the fear of national existence and the impossibility of self-determination. This process represents the destruction or negation of identity, the repression of masculine characteristics. Orientation to national goals, development of resistant discourse, and Georgian society's ambivalence are distinguishing signs of our literature as colonial literature. Culturalpolitical nihilism, which denies any valuable meaning of semantic and state management that defines illusory communication, words, and concepts that have no real sense, places the context on which physiological, social, and cultural-political trauma, traumatic memory, is formed. He is not loyal to the king, land or faith, but to culture" [Gellner 2003, 46]. In the Georgian reality, this context posed the threat of colonization and the struggle for statehood. "The ideology of nationalism requires immersion in culture, rediscovery of history, the revival of the local language and development of literature." [Smith, 2004: 28]. Ilia Chavchavadze believed that conscious patriotism was a precondition for public welfare. The writer describes the existence of a person, his purpose, the function of an artist, the relationship between social ranks, political-social reality, psychological dilemmas, morally degraded society, mentally weakened, regressive-minded, civic self-conscious, and lacking in culture, the desperate passivity and indifference of the nation and the realities of the crisis of self-identification. Gia Murghulia singles out the main merits of the writer and public figure as an attempt to base the Georgian nation on the rational principles of thinking and living. The philologist rightly notes that Ilia Chavchavadze repeated the work path of Grigol Khandzteli with his creativity and work - he tried to understand the importance of education, culture, and unified consciousness for the Georgian nation. He taught our society complex thinking, "creating a new cultural and educational field in Georgia" [Murghulia, 199]. We have defined the issue, importance, and necessity of raising a "new Georgian" - an educated, dignified, national-minded, progressiveminded, strong-willed person. "Freedom, political autonomy, social and civic synergy were the main ones for him" [Murghulia, 200]. In discussing "The Hermit," we remind of the contradictory and negative evaluations caused by the poem's seemingly unusual story and plot. What most critics have described as a weakness of the work, as a humiliation of the author's name and talent, the history of literature has given a proper place and a correct assessment when such material presents as a symbolic literary work Such as The Cathedral of Our Lady of Paris by Victor Hugo, The Sin of Abbot Moore by Emile Zola, The Temptation of Gustave Flaubert, The Poor of Lev Tolstoy, and Yukio Mishima, The Love of the Holy Monk of the Saga. Many scholars have argued that the writer, by denouncing the principle of asceticism, opposed Christianity. However, modern literary critics naturally do not share this view, as one of the pillars of the Creator's ethical belief was that It was not a task. Despite Ilia Chavchavadze as St. Ilia the Righteous, it is necessary to understand that the author distinguishes between secular and religious life, as the individual's main goal is to work for society, the nation, gaining knowledge, science, civic responsibility, and statehood. We must not forget that nationalism is an ideology directed against colonial oppression, violation of rights, and national oppression, the universal principle of which is the nation's priority over religious, class, and universal values. Thus, Ilia Chavchavadze considers Christianity a synthesis of active civic action and moral activity. "The soul, like the flesh, is national to all people. "Nationalism is the collective freedom of the collective individual. As an individual cannot develop, he cannot flourish if his personality and peculiarities pave wide, so the nation will oppress if his nationality gives complete freedom." ["Autonomy and Nationality", Iakob Gogebashvili].
Description
Keywords
ქართული რეალიზმი და პიროვნული იდენტობა, ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება და ნაციონალური იდენტობის კრიზისი, მხატვრული ლიტერატურის ჰერმენევტიკული ანალიზი, მხატვრული ტექსტების რევიზიული წაკითხვა, Georgian Realism and Personal Identity, Ilia Chavchavadze Creativity and the Crisis of National Identity, Hermeneutic Analysis – Revision Reading of Fiction
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა, XIX საუკუნე − ეპოქათა მიჯნა, სამეცნიერო შრომათა ჟურნალი N 2, თბილისი, 2021, გვ. 109-124 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Humanities Department of History of New Georgian Literature, XIX CENTURY – AT THE CROSSROADS OF EPOCHS, JOURNAL OF SCIENTIFIC WORKS N 2, Tbilisi, 2021, pp.: 109-124
Collections