ქართული სოციალური რეკლამა

Abstract
This paper explores the Georgian social advertisements, as a powerful weapon for the impact on the society. The main aim of the social advertisement is to motivate people to make some actions. We are discussing historical, political and cultural aspects in the process of using of social advertisement. There are presented some data from the Soviet social reality and foreign experience and they are also compared with modern Georgian items. The different classification signs are shown as well: Content based. Areas of spread. Linguistic features. All of the issues are divided into some subgroups.
Description
https://geohistory.humanities.tsu.ge/ge/procedings/83-shromebi/138-shromebi-1.html
Keywords
რეკლამა, პროპაგანდა, სოციალისტური რეალიზმი
Citation
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011, გვ. 284-296 / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of Georgian History Proceedings, I, Tbilisi, 2011, pp. 284-296
Collections